Informasjon fra Kirkelig fellesnemd i Indre Østfold

Informasjon fra Kirkelig fellesnemd i Indre Østfold

Kirkelig fellesnemd har hatt første møte og dersom du trykker "les mer" så får du info om hvilke saker det arbeides med.

Hva skjer i den kirkelige fellesnemnda?

De 5 kirkelige fellesrådene i det som skal bli den nye kommunen Indre Østfold, har etablert en kirkelig fellesnemnd som skal lede prosessen frem mot sammenslåingen til ett kirkelig fellesråd fra 01.12.19.

Den kirkelige fellesnemnda består av to representanter fra hvert av de fem fellesrådene:

Askim:         Ewa Witzøe og Gunnar Aandstad
Eidsberg:    Jan Solberg og Bjørn Solberg
Hobøl:         Asbjørn Moen og Truls Magne Melvær
Spydeberg: Marita Solberg Bjerke og Tormod Lund
Trøgstad:    Vidar Sørby og Terje Østby

Biskopen har oppnevnt prost Elisabeth Yrwing Guthus som geistlig representant, mens Hilde Borger er oppnevnt som representant fra den kommunale fellesnemnda.

På det første møtet, 14.09., ble Bjørn Solberg valgt til leder og Gunnar Aandstad til nestleder i nemnda.

Nemnda har hatt to møter, ett i september der nemnda konstituerte seg, og ett 9. oktober der flere saker ble behandlet:

Arbeidsutvalg.
Det er opprettet et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, prost Guthus og prosjektleder.

Partssammensatt utvalg.
Arbeidsgiverrepresentantene, 6 i alt, ble oppnevnt. Truls Melvær er leder og Marita Solberg Bjerke er nestleder. Fagforeningene skal oppnevne sine 5 representanter på et møte 26.10.

Prosjektleder.
Stillingen som prosjektleder for sammenslåingsprosessen har blitt utlyst denne uken, i lokalavisen, i Vårt Land og på hjemmesidene til de fem fellesrådene. Søknadsfrist er 1. november.

Økonomi.
Den kommunale fellesnemnda skal bevilge penger til den kirkelige fellesnemnda, det har kommunaldepartementet bestemt. Vi har blitt tildelt 500 000 kroner for 2017, og på møtet 09.10. drøftet vi et forslag til økonomiplan. Den vil bli revidert på neste møte (og antakelig også neste år), etter at vi har hatt samtaler med Bjørn Sjøvold, prosjektleder for kommunesammenslåingen, og etter at vi har fått mer informasjon om hvor mye den kommunale fellesnemnda er innstilt på å bevilge.

Prosjektplan/fremdriftsplan.
Nemnda har så vidt startet arbeidet med en slik plan, og det blir oppgave nr 1 for prosjektlederen, som vi regner med å ansette på møtet 7. november.

Nemnda skal på studietur i Indre Østfold.
Medlemmene i den kirkelige fellesnemnda har solid kunnskap om kirker, kirkegårder og menighetsarbeid i sine respektive kommuner. Men kunnskapen om hvordan det er i de fire andre kommunene, er begrenset. For at vi skal få mer kunnskap, dra derfor fellesnemnda på ekskursjon til alle de 12 kirkene og 13 kirkegårdene i den nye kommunen, lørdag 28. oktober.

Hva skjer fremover?
Ansettelse av prosjektleder, arbeid med økonomiplan og utarbeiding av prosjektplan er de viktigste oppgavene dette året. Så må nemnda skaffe seg oversikt over hvordan arbeidet i de fem fellesrådene og i menighetene er organisert, vi må ha god dialog med de ansatte. Når vi kommer til 2018, må vi så begynne å planlegge hvordan vi ønsker at det arbeidet fellesrådene har ansvaret for, skal være organisert fra 2020.

 

Bjørn Solberg
Leder i kirkelig fellesnemnd i Indre Østfold.

 

Powered by Cornerstone